Uwaga! Przerwa świąteczna od 28.12.22-04.01.2023r. Wszystkie zamówienia będą realizowane po tym terminie. Pozdrawiamy

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OZDOBY-WIKINGOW.PL

§1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

REKLAMACJA – związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową ozdoby-wikingow.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Dariusza Leonharda, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard z siedzibą w Błażejewie przy ul. Przylesie 24 (kod pocztowy: 62-035 Błażejewo), posługującego się numerem NIP 782-213-63-21, REGON 302475382, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; miejsce prowadzenia działalności ul. Przylesie 24, 62-035 Błażejewo

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej ozdoby-wikingow.pl

ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie należnych Sprzedawcy tytułem umowy sprzedaży środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy albo przekazanie należnych Sprzedawcy tytułem umowy sprzedaży środków pieniężnych w gotówce do rąk pracownika Sklepu bądź kuriera albo listonosza

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu ozdoby-wikingow.pl jest handel detaliczny produktami, w tym replikami ozdób historycznych, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
  • połączenie z siecią internet,
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, a w szczególności Mozilla FirefoxGoogle ChromeOperaSafari, Internet Explorer 8.0 lub 9.0,
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie ozdoby-wikingow.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Akceptacja regulaminu nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §10 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej ozdoby-wikingow.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową ozdoby-wikingow.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  • za pomocą konta w sklepie (w tym wypadku przy składaniu kolejnych zamówień nie jest konieczne powtórne wypełnianie w formularzu pól zawierających dane osobowe),
  • za pomocą formularza zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w Sklepie bądź za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie) powinien:
  • kliknąć na pole z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby umieścić w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku i przejść do podstrony z formularzem zamówienia umożliwiającym wybór metody dostawy i sposobu płatności oraz wpisanie danych osobowych,
  • wypełnić formularz zamówienia i kliknąć następnie na pole z napisem „PRZEJDŹ DO KASY”,
  • po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji, aby przekazać treść zamówienia Sprzedawcy Użytkownik powinien kliknąć na pole z napisem „KUPUJĘ I PŁACĘ” (w momencie kliknięcia w to pole następuje zawarcie umowy sprzedaży).
 4. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności informację o zmianie statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne przy składaniu zamówienia, są następujące:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • kraj,
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
 6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz 9:00-19:00 pod nr tel. 507542030, bądź drogą mailową na adres zamowienia@ozdoby-wikingow.pl
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 8. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • przelewem na numer telefonu;
  • gotówką przy odbiorze osobistym po wcześniejszym umówieniu.
 9. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank Millennium Bank pod numerem 72 1160 2202 0000 0002 2439 3876. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia podany w wiadomości e-mail nadesłanej przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku płatności przelewem na telefon, należy wpisać numer telefonu 503 601 402.
 11. W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy towar ma odebrać inna osoba niż wskazana w treści zamówienia jako Kupujący, Sprzedawca prosi o wcześniejszy kontakt ze Sklepem (drogą mailową na adres zamowienia@ozdoby-wikingow.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz 9:00-19:00 pod nr +48 507 542 030) albo o podanie informacji na ten temat wraz z imieniem i nazwiskiem odbiorcy towaru w trakcie wypełniania formularza zamówienia w polu „Uwagi”. Jeżeli przed odbiorem towaru przez osobę wskazaną w zdaniu poprzednim Sprzedawca nie pozna jej imienia i nazwiska, towar zostanie wydany tej osobie dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, iż upoważnił tą osobę do odbioru towaru (obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym przy użyciu danych kontaktowych podanych przez Kupującego w trakcie składnia zamówienia).
 12. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, wtedy, zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 13. W przypadku wyboru jako dostawcy Kuriera Inpost lub paczkomatów InPost oraz jako formy płatności przelewu na rachunek bankowy, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 14. W przypadku wyboru płatności za pobraniem oraz wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej InPost Sp. z o.o., towar wysyłany jest najpóźniej następnego dnia od złożenia zamówienia, po wcześniejszej weryfikacji, zgodności wyboru formy płatności z zamawiającym.
 15. O wysłaniu produktu Sprzedawca informuje Kupującego smsem niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania zamówienia, następnie Kupujący otrzymuje nr przesyłki, wygenerowany przez firmę InPost, dzięki czemu powstaje możliwość śledzenia przez Kupującego przesyłki.
 16. Porady odnośnie kryteriów, które Sprzedawca zaleca wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego sposobu płatności oraz dostawy, Użytkownik znajdzie w zakładce DOSTAWA/PŁATNOŚCI.

§4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole z napisem „Załóż konto” oraz utworzyć hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie ozdoby-wikingow.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, w link aktywacyjny o którym mowa w §3 ust. 3. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): operatora pocztowego Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. (wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000255841, posiadającego NIP 6792895061).
 2. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca prosi Kupującego o zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej zamowienia@ozdoby-wikingow.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz 9:00-19:00 pod numer +48 507 542 030.
 4. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:
  • przy wyborze Paczkomatów Inpost:
   • 11 zł (przy wartości zamówienia do 199 zł oraz przy płatności przelewem na konto bankowe)
   • bezpłatnie (przy wartości zamówienia od 200 zł oraz przy płatności przelewem na konto bankowe)
   • 15 zł (przy płatności za pobraniem w paczkomacie)
  • przy wyborze Kuriera InPost:
   • 13 zł (przy wartości zamówienia do 200 zł oraz przy płatności przelewem na konto bankowe)
   • bezpłatnie (przy wartości zamówienia od 200 zł oraz przy płatności przelewem na konto bankowe)
  • przy wyborze Odbiór Osobisty:
   • bezpłatnie (po wcześniejszym umówieniu).

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy telefonicznie albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres zamowienia@ozdoby-wikingow.pl).
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy listownie na adres: Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard ul. Przylesie 24, 62-035 Błażejewo lub paczkomatem InPost: BNN01M, Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard, email: zamowienia@ozdoby-wikingow.pl, tel. +48 507 542 030.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (potrącone o koszty dostarczenia rzeczy). Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca dokonał naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§7. Wymiana towaru

 1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru może nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard, ul. Przylesie 24 62-035 Błażejewo lub paczkomatem InPost: BNN01M, Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard, email: zamowienia@ozdoby-wikingow.pl, tel. +48 507 542 030. Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co Wymieniający uczynić może drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres: zamowienia@ozdoby-wikingow.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (załączając list do wymienianego towaru).
 2. W przypadku wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny zgodnie z procedurą opisaną w ustępie poprzednim, Kupujący ponosi koszty odesłania i powtórnego wysłania towaru podlegającego wymianie do Sprzedawcy.
 3. W wypadku pomyłki przy zamówieniu ze strony Sprzedawcy wszelkie koszty zwrotu czy wymiany ponosi Sprzedawca.

§8. Reklamacja towaru

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – art. 576 (4) Kodeksu cywilnego).
  2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz 9:00-19:00 pod numerem +48 507 542 030, w tradycyjnej formie pisemnej na adres wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu, pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@ozdoby-wikingow.pl).
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
  4. Reklamowany produkt odsyłać należy listownie na adres: OZDOBY WIKINGÓW DARIUSZ LEONHARD ul. Przylesie 24 62-035 Błażejewo lub paczkomatem InPost: BNN01M, Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard, email: zamowienia@ozdoby-wikingow.pl, tel. +48 507 542 030.

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów także poprzez złożenie skargi za za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 9. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 grudnia 2019 r.