Uwaga! Przerwa świąteczna od 28.12.22-04.01.2023r. Wszystkie zamówienia będą realizowane po tym terminie. Pozdrawiamy

BONY/VOUCHERY

REGULAMIN VOUCHERÓW
§I. Informacje wstępne.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na atrakcje związane z ofertą Partnerów handlowych Sprzedawcy.
§II. Definicje.
1. VOUCHER – bon wydany na Stanowisku Sprzedażowym lub w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania częściowej lub całkowitej płatności za usługi oferowane przez Partnerów Handlowych Sprzedawcy.
2. NABYWCA – osoba fizyczna wchodząca w posiadanie Vouchera sklepie internetowym www.ozdoby-wikingow.pl lub stacjonarnie podczas imprezy plenerowej, na której dostępne jest stanowisko sprzedażowe.
3. POSIADACZ – osoba realizująca Voucher.
4. REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin.
5. SKLEP INTERNETOWY – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony podarunkowe działająca w domenie www.ozdoby-wikingow.pl
6. STANOWISKO SPRZEDAŻOWE – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary i Bony podarunkowe. Sklep prowadzi swoją działalność podczas imprez plenerowych (szczegółowy kalendarz wydarzeń dostępny jest w zakładce Aktualności na niniejszej stronie internetowej).
7. TOWAR – produkt przedstawiony do sprzedaży w Sklepie internetowym www.ozdoby-wikingow.pl lub stacjonarnie podczas imprezy plenerowej, na której dostępne jest Stanowisko sprzedażowe.
8. SPRZEDAWCA – oznacza właściciela Dariusza Leonharda, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard z siedzibą w Błażejewie przy ul. Przylesie 24 (kod pocztowy: 62-035 Błażejewo), posługującego się numerem NIP 782-213-63-21, REGON. 302475382, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; miejsce prowadzenia działalności ul. Przylesie 24, 62-035 Błażejewo.
9. PARTNER HANDLOWY – oznacza zewnętrznego przedsiębiorcę lub inną instytucję świadczącą usługi na zasadach regulaminu wewnętrznego, będący wymienionym w Voucherze wydanym przez Sprzedawcę.

§III. Warunki ogólne.
1. Sprzedawca oferuje Voucher w ramach realizacji odpowiedniej wartości zakupu na Stanowisku Sprzedażowym lub na Stronie internetowej www.ozdoby-wikingow.pl Za każdy Voucher Nabywca może obniżyć wartość usługi lub opłacić ją całkowicie u Partnera Handlowego Sprzedawcy.
2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.ozdoby-wikingow.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do realizacji poziomu sprzedaży uprawniający do wydania Vouchera.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera czym potwierdza możliwość realizacji usługi u Partnera handlowego Sprzedawcy.
5. Voucher może być wykorzystany na innych zasadach niż wewnętrzny regulamin Partnera Handlowego Sprzedawcy.
6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Vouchera wynosi 6 miesięcy od dnia realizacji odpowiedniej wartości zakupu. Niewykorzystanie Vouchera we wskazanym terminie, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
9. Zasady i tryb nabywania Voucherów za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.ozdoby-wikingow.pl

§IV. Realizacja Vouchera
1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
a. Voucher stanowi formę gratyfikacji za realizacje odpowiedniego poziomu zakupu w Stanowisku sprzedażowym lub Sklepie internetowym i uprawnia do obniżenia ceny usługi realizowanej przez Partnera handlowego Sprzedawcy.
b. W przypadku zakupu Towarów o wartości wyższej niż minimalny poziom Zakupu w Stanowisku sprzedażowym lub Sklepie internetowym, Nabywcy nie przysługuje dodatkowa forma gratyfikacji. Wyjątek stanowi zakup Towarów o wielokrotności poziomu realizacji zakupu, uprawniającego do otrzymania kilku Voucherów.
c. Vouchery można sumować, ich wartość obniży cenę usługi o sumę opłat u Partnerów handlowych Sprzedawcy.
d. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można się nim posługiwać.
e. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
f. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.
2. Sposób realizacji Vouchera:
a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z Partnerem Handlowym Sprzedawcy na numer telefonu podany na dokumencie Vouchera w celu umówienia terminu wykonania usługi.
b. Usługa wynikająca z treści Vouchera realizowana jest na zasadach wewnętrznego regulaminu Partnera handlowego Sprzedawcy.

§V. Postanowienia końcowe
1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
2. Nabycie Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.ozdoby-wikingow.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sprzedawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Voucherów nabytych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

 


REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH
§I. Informacje wstępne.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

§II. Definicje.
1. BON PODARUNKOWY – bon sprzedawany w Sklepie internetowym www.ozdoby-wikingow.pl uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży Sklepie internetowym www.ozdoby-wikingow.pl lub stacjonarnie podczas imprezy plenerowej, na której dostępne jest Stanowisko sprzedażowe.
2. NABYWCA – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego sklepie internetowym www.ozdoby-wikingow.pl lub stacjonarnie podczas imprezy plenerowej, na której dostępne jest stanowisko sprzedażowe.
3. POSIADACZ – osoba realizująca Bon Podarunkowy.
4. REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin.
5. SKLEP INTERNETOWY – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony podarunkowe, działająca w domenie www.ozdoby-wikingow.pl
6. STANOWISKO SPRZEDAŻOWE – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary i Bony podarunkowe. Sklep prowadzi swoją działalność podczas imprez plenerowych (szczegółowy kalendarz wydarzeń dostępny jest w zakładce Aktualności na niniejszej stronie internetowej.
7. TOWAR – produkt przedstawiony do sprzedaży w Sklepie internetowym www.ozdoby-wikingow.pl lub stacjonarnie podczas imprezy plenerowej, na której dostępne jest Stanowisko sprzedażowe, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego.
8. SPRZEDAWCA – oznacza właściciela Dariusza Leonharda, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard z siedzibą w Błażejewie przy ul. Przylesie 24 (kod pocztowy: 62-035 Błażejewo), posługującego się numerem NIP 782-213-63-21, REGON 302475382, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; miejsce prowadzenia działalności ul. Przylesie 24, 62-035 Błażejewo.
9. PARTNER HANDLOWY – oznacza zewnętrznego przedsiębiorcę lub inną instytucję świadczącą usługi na zasadach regulaminu wewnętrznego, będący wymienionym na odpowiednim dokumencie wydawanym przez Sprzedawcę.

§III. Warunki ogólne.
1. Sprzedawca oferuje do nabycia w Stanowisku Sprzedażowym lub w Sklepie internetowym Bony Podarunkowe o wartości 60, 100, 150, 200, 250 zł wraz z należnym podatkiem VAT. Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.ozdoby-wikingow.pl
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
5. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Stanowisku sprzedażowym oraz w Sklepie internetowym.
6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
9. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub na Stanowisku Sprzedażowym, określone są w Regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

§IV. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty na Stanowisku Sprzedażowym w Sklepie internetowym.
b. Posiadacz Bonu Podarunkowego lub Bonów Podarunkowych może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym lub ich sumę na towary dostępne w ofercie Sklepu internetowego lub Stanowiska sprzedażowego.
c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę kwoty zakupu.
e. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności.
f. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
g. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

§V. Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.ozdoby-wikingow.pl

§VI. Postanowienia końcowe
1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.ozdoby-wikingow.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sprzedawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.